Sivuston p��valikko:

Sijaintisi sivustolla:

Statslån

A A A

Serieobligationer och bland dessa särskilt referenslån (dvs. benchmark-lån) är statens viktigaste finansieringsinstrument. De är bulletlån med fast ränta på vilka kupongränta betalas en gång om året.

Vid beräkningen av räntan tillämpas metoden faktiska dagar/faktiska dagar. Ställningen som referenslån beviljas om den emitterade stocken i en serieobligation är tillräckligt stor. De marknadsgaranter som statskontoret utsett har förbundit sig att upprätthålla eftermarknaden för referenslånen, vilket gör dem mycket likvida. Serieobligationer noteras även på börsen. 

Serieobligationer emitteras i form av värdeandelar. Emissionerna genomförs antingen vid statskontorets auktioner eller via banksyndikat. Placerare kan delta i auktionerna via marknadsgarantbankerna. Pohjola Bank är den enda helt finländska banken bland marknadsgaranterna för statens referenslån och medverkar även i emissioner till banksyndikat.

På senare år har staten haft sex till åtta olika referenslån vars maturitet har varierat mellan ett och tolv år. Den utestående stocken för ett referenslån utgör flera miljarder euro.

Statens referenslån har en hög likviditet och en låg risk. Därför är avkastningen på dem lägre än för motsvarande lån. Bankernas och företagens lån prissätts ofta i relation till referenslånen, och noteras ibland bara genom att man anger räntedifferensen i punkter (hundradels procent) över den räntekurva som beräknats på statens referenslån. På grund av den goda likviditeten är långfristiga ränteplaceringar ofta till stor del i referenslån. Liknande referenslånemarknader finns även i andra länder. Förutom Finland prissätter Pohjola Bank aktivt alla statslån i euroområdet. 

Statens referenslån har formen av värdeandelar. Dessa förvaltas antingen i det inhemska värdeandelssystemet, som upprätthålls av Värdepapperscentralen, eller i ett utländskt Euroclear-system. 

Det nominella värdet på ett referenslån är minst 100 000 euro (och uppåt i poster om 10 000 euro).

Villkor för användningen av sidorna och säkerhet Copyright © OP  2018

Javascript-stödet är inte aktiverat i din webbläsare. Nättjänsten fungerar inte nödvändigtvis på rätt sätt.
Tilläggsupplysningar om nättjänstens tekniska krav