Sivuston p��valikko:

Sijaintisi sivustolla:

  1. Etusivu
  2. > Sivuston käyttöehdot ja turvallisuus
  3. >Henkilötietojen käyttö ja rekisteriselosteet

Henkilötietojen käyttö ja rekisteriselosteet

A A A
Vakuutustoiminnan edellyttämä henkilötietojen käyttö

Henkilötietojen käsittely on olennainen osa vakuutusyhtiön toimintaa. Henkilötietoja käytetään vakuutuksen tarjontaan, tekemiseen ja sisältöön sekä korvausten käsittelyyn. 

Koska henkilötiedot sisältävät usein arkaluonteisiakin asioita, OP Vakuutus Oy:n, A-Vakuutus Oy:n, Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalaisen ja OP-Henkivakuutus Oy:n (jäljempänä rekisterinpitäjät) toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaan yksityisyyden ja henkilökohtaisten tietojen suojaukseen. Tietoja käsitellään eri rekistereissä, esimerkiksi asiakas-, vakuutus- ja korvausrekistereissä. Jokaisesta rekisteristä on laadittu rekisteriseloste, jossa kerrotaan, mitä tietoja siihen on kerätty. Rekisterinpitäjät käsittelevät tietoja laillisesti ja huolellisesti ja noudattavat hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä toimivat muutoinkin niin, ettei rekisteröidyn yksityisyyden suoja vaarannu.

Henkilötietojen käsittelyä koskevat säännökset ovat pääosin henkilötietolaissa (523/1999). Hyvän tietojenkäsittelytavan edistämiseksi vakuutusalalle on lisäksi laadittu henkilötietojen käsittelyä koskevat käytännesäännöt. Erityisesti vakuutusyhtiötä koskevasta vaitiolovelvollisuudesta säädetään vakuutusyhtiölaissa (521/2008).

Rekisteröitäviä tietoja saadaan asiakkailta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta, julkisista viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä sekä luottotietorekisteristä. Asiakkaan kanssa käytävä puhelinkeskustelu voidaan nauhoittaa keskustelun sisällön varmistamiseksi esimerkiksi silloin, kun kysymys on vakuutuksen tekemisestä tai korvausasian käsittelystä. Rekisterinpitäjät eivät luovuta saamiaan tietoja sivulliselle ilman asianomaisen suostumusta, ellei tietojen luovuttaminen perustu lain säännökseen. 

Jokaisesta rekisteristä on laadittu rekisteriseloste, josta ilmenee rekisterinpitäjän tai tarvittaessa tämän edustajan nimi ja yhteystiedot, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja rekisterin sisältämistä tiedoista tai tietoryhmistä. Lisäksi selosteessa kerrotaan, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Selosteessa on myös kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.

Vakuutusyhtiöihin kohdistuvan rikollisuuden torjumiseksi vakuutusyhtiöillä on yhteinen vahinkorekisteri, johon kerätään tiettyjä vahinkoja koskevia tietoja sen estämiseksi, että samasta vahingosta haettaisiin perusteetta korvausta useammasta yhtiöstä. Vakuutusyhtiöön kohdistuneeseen rikokseen syyllistyneen henkilön tiedot rekisteröidään niin ikään yhteiseen väärinkäytösrekisteriin. Yhteisten rekisterien pitämiselle on saatu tietosuojaviranomaisen erillinen lupa.

Henkilötietolain mukaan jokaisella henkilöllä on tarkastusoikeus, henkilötiedon korjaamisvaatimuksen esittämisoikeus sekä kielto-oikeus.

Tarkastusoikeus tarkoittaa sitä, että jokaisella on oikeus saada tietää, onko rekisterissä tietoja hänestä ja, jos hänestä on tallennettu tietoja, mitä ne ovat.

Henkilötiedon korjaamisvaatimuksen esittäjällä on oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

Kielto-oikeudella tarkoitetaan lähinnä henkilön oikeutta kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan ja muuhun suoramarkkinointiin.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat Osuuspankkien konttoreissa tai valtakunnallisesta palvelunumerosta 0303 0303.

Sivuston käyttöehdot ja turvallisuus Copyright © OP  2018

Selaimesi ei käytä JavaScriptiä. Verkkopalvelu ei välttämättä toimi oikein.
Lue lisää ja ota JavaScript käyttöön