Sivuston p��valikko:

Sijaintisi sivustolla:

 

 

OP Yrityspankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017

08.02.2018 klo 08:00


OP Yrityspankki Oyj
Pörssitiedote 8.2.2018 klo 09.00
Tilinpäätöstiedote


OP Yrityspankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017

  • Konsernin tulos ennen veroja oli 535 miljoonaa euroa (504). Oman pääoman tuotto oli 10,6 prosenttia (10,4).
  • Pankkitoiminnan tulos ennen veroja kasvoi 344 miljoonaan euroon (260) sijoitustoiminnan nettotuottojen ja korkokatteen kasvettua. Luottokanta kasvoi 9,5 prosenttia 20,1 miljardiin euroon. Kulu-tuotto-suhde oli 31,4 prosenttia (32,8).
  • Vahinkovakuutuksen tulos ennen veroja pieneni 193 miljoonaan euroon (231). Diskonttokoron alentaminen heikensi vakuutuskatetta ja operatiivista yhdistettyä kulusuhdetta, joka oli 96,1 prosenttia (87,6). Sijoitustaseen nettotuotto käyvin arvoin oli 135 miljoonaa euroa (85).
  • Muun toiminnan tulos ennen veroja oli -2 miljoonaa euroa (13). Maksuvalmius ja rahoituksen saatavuus säilyivät hyvänä.
  • CET1-vakavaraisuus oli 16,0 prosenttia (14,9). Tavoite on 15 prosenttia.
  • Jouko Pölönen eroaa OP Yrityspankki Oyj:n toimitusjohtajuudesta 30.4.2018.
  • Vuoden 2018 näkymät: OP Yrityspankki -konsernin tuloksen ennen veroja odotetaan muodostuvan samantasoiseksi kuin vuonna 2017.
  1-12/2017 1-12/2016 Muutos, %
Tulos ennen veroja, milj. e      
  Pankkitoiminta 344 260 32,2
  Vahinkovakuutus 193 231 -16,7
  Muu toiminta -2 13  
Konserni yhteensä 535 504 6,0

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2016 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2016 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.

Taloudelliset tavoitteet 31.12.2017 31.12.2016 Tavoite
Asiakaskokemus, NPS (-100-+100) 69 58 70, yli ajan 90
CET1-vakavaraisuus, % 16,0 14,9 15
Taloudellisen pääomavaateen tuotto, % 17,8 17,0 22
Nykyliiketoiminnan kulut*, milj. e 534 471 Kulutaso 2020 alle 2015 tason
(475)
Osinkosuhde tilikauden tuloksesta, % ** 49,7 50,4 50

* Kuluista vähennetty terveys- ja hyvinvointiliiketoiminnan kulut. Liukuva 12 kuukautta.
** Hallituksen esitys

Vuoden 2018 näkymät

Euroalueen talouskasvu ylsi viime vuonna parhaaseen vauhtiin kuluvalla vuosikymmenellä. Inflaatio säilyi silti maltillisena ja Euroopan keskuspankin politiikka elvyttävänä. Suomessa talouskasvu jatkui ripeänä ja laaja-alaisena. Investoinnit lisääntyivät voimakkaasti, ja yritysten kannattavuus koheni. Kuluttajien luottamus säilyi korkeana, ja työllisyyden kasvu nopeutui. Talouskehitys jatkuu lähiaikoina myönteisenä niin euroalueella kuin Suomessa. Rahapolitiikka kiristyy vähitellen vuoden aikana, mutta lyhyiden korkojen nousun odotetaan olevan maltillista. Lähiaikojen suurimmat riskit liittyvät rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden lisääntymiseen sekä poliittiseen ympäristöön. Pidemmällä ajalla riskinä on talouskasvun jääminen vaatimattomaksi, jos taloutta ei kyetä uudistamaan riittävästi väestön ikääntyessä ja digitalisaation edetessä.

Finanssiala on sopeutunut varsin hyvin uudenlaiseen matalien korkojen toimintaympäristöön. Matala markkinakorkotaso on hidastanut pankkien korkokatteen kasvua ja heikentänyt vakuutusyhteisöjen korkosijoitusten tuottoja, mutta parantanut myös asiakkaiden luotonhoitokykyä. Arvonalentumiset ovat pysyneet matalalla tasolla huolimatta jo vuosia jatkuneesta hitaan kasvun vaiheesta. Finanssialan merkittävimmät strategiset riskit liittyvät tällä hetkellä asiakaskäyttäytymisen muuttumiseen, toimintaympäristön digitalisoitumiseen ja monimutkaistuvaan sääntelyyn. Toimialamurros uhkaa tulevina vuosina hidastaa kasvua ja rapauttaa tuottokertymää. Finanssialaa kohtaa lähivuosina voimakas uudistumisen tarve. Toimintaympäristön muutokset korostavat pitkäjänteisen uudistumisen välttämättömyyttä sekä kannattavuuden ja vakavaraisuuden johtamisen merkitystä.

OP Yrityspankki -konsernin tuloksen ennen veroja odotetaan muodostuvan samantasoiseksi kuin vuonna 2017. Tuloskehityksen merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät korko- ja sijoitusympäristön muutoksiin, arvonalentumisten kehitykseen, liiketoiminnan kasvuvauhtiin ja suurvahinkojen vaikutukseen korvausmenoon.

Kaikki tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen toimintaympäristön, OP Yrityspankki -konsernin ja sen eri toimintojen kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

Helsingissä 8.2.2018

OP Yrityspankki Oyj
Hallitus

Taloudellinen informaatio 2018

Arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisen tiedonantovelvoitteen perusteella OP Yrityspankki Oyj julkaisee seuraavan taloudellisen informaation:

Vuoden 2017 raporttien julkaisuajankohdat:

OP Yrityspankin toimintakertomus ja tilinpäätös 2017 vko 9
Selvitys OP Yrityspankin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017 vko 9
OP Ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2017 vko 9
Selvitys OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vko 9
OP Ryhmän vuosikatsaus 2017 (sis. vastuullisuusraportin) vko 9

Vuoden 2018 osavuosikatsausten julkaisupäivät:

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2018 3.5.2018
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2018 1.8.2018
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2018 31.10.2018

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
www.op.fi

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Jouko Pölönen, puh. 010 253 2691
Viestintäjohtaja Carina Geber-Teir, puh. 010 252 8494

OP Yrityspankki Oyj on osa Suomen johtavaa asiakasomisteista finanssiryhmää, OP Ryhmää. OP Yrityspankki ja OP-Asuntoluottopankki vastaavat OPn varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. OP Yrityspankki, OP-Asuntoluottopankki ja niiden emoyhtiö OP Osuuskunta sekä muut OPn jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OP Yrityspankki toimii myös OPn keskuspankkina.

Sivuston käyttöehdot ja turvallisuus Copyright © OP  2018

Selaimesi ei käytä JavaScriptiä. Verkkopalvelu ei välttämättä toimi oikein.
Lue lisää ja ota JavaScript käyttöön