Sivuston p��valikko:

Sijaintisi sivustolla:

 1. Etusivu
 2. > Media
 3. > Tiedotteet
 4. >OP Yrityspankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2016

OP Yrityspankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2016

02.02.2017 klo 08:00


OP Yrityspankki Oyj
Pörssitiedote 2.2.2017 klo 09.00
Tilinpäätöstiedote

OP Yrityspankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2016

 • Konsernin tulos ennen veroja oli 504 miljoonaa euroa (625). Oman pääoman tuotto oli 10,4 % (14,8).
 • Pankkitoiminnan tulos ennen veroja pieneni 260 miljoonaan euroon (334) sijoitustoiminnan nettotuottojen laskettua. Luottokanta kasvoi katsauskaudella 9,7% 18,0 miljardiin euroon (16,4). Kulu-tuotto-suhde oli 32,8 prosenttia (27,4).
 • Vahinkovakuutuksen tulos ennen veroja pieneni 231 miljoonaan euroon (267) sijoitustoiminnan nettotuottojen laskettua. Operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 87,6% (87,3).
 • Muun toiminnan tulos ennen veroja oli 13 miljoonaa euroa (23). Maksuvalmius ja rahoituksen saatavuus säilyivät hyvänä.
 • CET1-vakavaraisuus oli 14,9 % (14,1). Tavoite on 15 %.
 • Taloudelliset tavoitteet päivitettiin OP 2016 -strategian mukaiseksi.
 • Vuoden 2017 näkymät: OP Yrityspankki -konsernin tuloksen ennen veroja vuonna 2017 odotetaan jäävän saman tasoiseksi tai pienemmäksi kuin vuonna 2016.
  1-12/2016 1-12/2015 Muutos, %
Tulos ennen veroja, milj. e      
  Pankkitoiminta 260 334 -22,1
  Vahinkovakuutus 231 267 -13,2
  Muu toiminta 13 23 -44,5
Konserni yhteensä 504 625 -19,4

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2015 vastaavien jaksojen jatkuvien toimintojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2015 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.

Taloudelliset tavoitteet 1-12/2016 1-12/2015 Tavoite
Asiakaskokemus, NPS (-100-+100) 58   70, yli ajan 90
CET1-vakavaraisuus, % 14,9 14,1 15
Taloudellisen pääomavaateen tuotto, % 17,0 21,6 22
Nykyliiketoiminnan kulut, milj. e 471 475 Kulutaso 2019 alle 2015 tason
Osinkosuhde tilikauden tuloksesta, % * 50,4 30 50

* Hallituksen esitys


Vuoden 2017 näkymät

Suomen talous elpyi viime vuonna erityisesti kulutuksen ja rakentamisen vedolla. Vuoden aikana epävarmuutta lisäsi erityisesti Britannian kansanäänestyksen tulos erota Euroopan Unionista. Epävarmuus jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Loppuvuonna luottamus talouteen jälleen vahvistui. Suomessa erityisesti kuluttajien luottamus nousi, mitä auttoi työttömyyden aleneminen. Asuntomarkkinat piristyivät, ja asuntojen hinnat nousivat maltillisesti. Maailmantalouden kasvun odotetaan elpyvän hieman, mikä yhdessä kilpailukykytoimien kanssa tukee vähitellen Suomen vientiä. Suomen talouden kasvu jatkuu verrattain vakaana aiempaa laajemmalla pohjalla. Talouden näkymiä varjostaa edelleen poliittinen epävarmuus niin vientimarkkinoilla kuin osin myös kotimaassa.

Matala markkinakorkotaso rasittaa pankkien korkokatteita ja heikentää vakuutusyhteisöjen sijoitustuottoja, mutta se tukee toisaalta asiakkaiden luotonhoitokykyä. Pankkitoiminnan arvonalentumisten määrä on ollut vähäinen pitkään jatkuneesta hitaasta talouskasvusta huolimatta. Finanssialan varautuminen asiakaskäyttäytymisen muuttumiseen ja digitalisoitumisen asettamiin haasteisiin kasvattavat olennaisesti lähivuosina koko toimialan uudistumistarvetta. Toimialamurros uhkaa tulevina vuosina rapauttaa myös tuottokertymää. Toimintaympäristön muutokset korostavat pitkäjänteisen toiminnan tehokkuuden, kannattavuuden ja vakavaraisuuden johtamisen merkitystä.

OP Yrityspankki -konsernin tuloksen ennen veroja vuonna 2017 odotetaan jäävän saman tasoiseksi tai pienemmäksi kuin vuonna 2016. Tuloskehityksen merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät korko- ja sijoitusympäristön muutoksiin, arvonalentumisten kehitykseen, liiketoiminnan kasvuvauhtiin ja suurvahinkojen vaikutuksesta korvausmenoon.

Kaikki tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen toimintaympäristön, OP Yrityspankki -konsernin ja sen eri toimintojen kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

Helsingissä 2.2.2017

OP Yrityspankki Oyj
Hallitus

Taloudellinen informaatio 2017

Arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisen tiedonantovelvoitteen perusteella OP Yrityspankki Oyj julkaisee seuraavan taloudellisen informaation:

Vuoden 2017 osavuosikatsausten julkaisupäivät:

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2017 27.4.2017
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2017 2.8.2017
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2017 1.11.2017

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
www.op.fi, www.pohjola.fi

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Jouko Pölönen, puh. 010 253 2691
Viestintäjohtaja Carina Geber-Teir, puh. 010 252 8394

OP Yrityspankki Oyj on osa Suomen johtavaa asiakasomisteista finanssiryhmää, OP Ryhmää. OP Yrityspankki ja OP-Asuntoluottopankki vastaavat OPn varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. OP Yrityspankki, OP-Asuntoluottopankki ja niiden emoyhtiö OP Osuuskunta sekä muut OPn jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OP Yrityspankki toimii myös OPn keskuspankkina.

Sivuston käyttöehdot ja turvallisuus Copyright © OP  2018

Selaimesi ei käytä JavaScriptiä. Verkkopalvelu ei välttämättä toimi oikein.
Lue lisää ja ota JavaScript käyttöön