Sivuston p��valikko:

Sijaintisi sivustolla:

  1. Etusivu
  2. > Media
  3. > Tiedotteet
  4. >OP Yrityspankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2017

OP Yrityspankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2017

27.04.2017 klo 09:00

OP Yrityspankki Oyj
Osavuosikatsaus 1.1.­-31.3.2017
27.4.2017 klo 09.00

OP Yrityspankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2017

  • Konsernin tulos ennen veroja oli 133 miljoonaa euroa (111). Oman pääoman tuotto oli 11,1 % (9,7).
  • Pankkitoiminnan tulos ennen veroja kasvoi 82 miljoonaan euroon (51) sijoitustoiminnan nettotuottojen ja korkokatteen kasvettua. Luottokanta kasvoi vuodessa 14,7 prosenttia 18,9 miljardiin euroon. Kulu-tuotto-suhde oli 32 prosenttia (38).
  • Vahinkovakuutuksen tulos ennen veroja pieneni 42 miljoonaan euroon (59). Operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 95,5% (88,6). Sijoitustaseen nettotuotto käyvin arvoin oli 50 miljoonaa euroa (-40).
  • Muun toiminnan tulos ennen veroja oli 9 miljoonaa euroa (1). Maksuvalmius ja rahoituksen saatavuus säilyivät hyvänä.
  • CET1-vakavaraisuus oli 14,6% (14,9). Tavoite on 15 %.
  • Näkymät ennallaan: OP Yrityspankki -konsernin tuloksen ennen veroja odotetaan jäävän saman tasoiseksi tai pienemmäksi kuin vuonna 2016.
  1-3/2017 1-3/2016 Muutos, % 1-12/2016
Tulos ennen veroja, milj. e        
  Pankkitoiminta 82 51 60,4 260
  Vahinkovakuutus 42 59 -28,3 231
  Muu toiminta 9 1   13
Konserni yhteensä 133 111 20,0 504

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2016 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2016 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.

Taloudelliset tavoitteet 1-3/2017 2016 Tavoite
Asiakaskokemus, NPS (-100-+100) 67 58 70, yli ajan 90
CET1-vakavaraisuus, % 14,6 14,9 15
Taloudellisen pääomavaateen tuotto, % 17,7 17,0 22
Nykyliiketoiminnan kulut, milj. e 489 471 Kulutaso 2019 alle 2015 tason
(475)
Osinkosuhde tilikauden tuloksesta, % - 50,4 50

 

Loppuvuoden näkymät

Maailmantalous ja maailmankauppa elpyivät alkuvuonna selvästi. Myös euroalueen talouskasvu piristyi. Vientimarkkinoiden elpyminen vahvisti Suomen vientiä. Kokonaisuudessaan Suomen talouden näkymät ovat vahvistuneet alkuvuoden aikana ja ovat nyt valoisammat kuin vuosiin. Kuluttajien luottamus talouteen on parantunut ja asuntomarkkinat ovat kohentuneet. Talouden elpymistä varjostaa kuitenkin edelleen poliittinen epävarmuus niin vientimarkkinoilla kuin kotimaassakin. 

Finanssiala on joutunut sopeutumaan uudenlaiseen, matalien korkojen toimintaympäristöön. Matala markkinakorkotaso hidastaa pankkien korkokatteen kasvua ja heikentää vakuutusyhteisöjen korkosijoitusten tuottoja. Arvonalentumiset ovat pysyneet matalalla tasolla huolimatta jo vuosia jatkuneesta hitaan kasvun vaiheesta. Finanssialan merkittävimmät strategiset riskit liittyvät tällä hetkellä asiakaskäyttäytymisen muuttumiseen ja toimintaympäristön digitalisoitumiseen. Toimialamurros uhkaa tulevina vuosina hidastaa kasvua ja rapauttaa tuottokertymää. Finanssialaa kohtaa lähivuosina voimakas toiminnan uudistamisen tarve. Toimintaympäristön muutokset korostavat pitkäjänteisen toiminnan uudistamisen sekä kannattavuuden ja vakavaraisuuden johtamisen merkitystä.

OP Yrityspankki -konsernin tuloksen ennen veroja odotetaan jäävän saman tasoiseksi tai pienemmäksi kuin vuonna 2016. Tuloskehityksen merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät korko- ja sijoitusympäristön muutoksiin, arvonalentumisten kehitykseen, liiketoiminnan kasvuvauhtiin ja suurvahinkojen vaikutuksesta korvausmenoon.

Kaikki tässä osavuosikatsauksessa esitetyt arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen toimintaympäristön, OP Yrityspankki -konsernin ja sen eri toimintojen kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

Helsingissä 27.4.2017

OP Yrityspankki Oyj
Hallitus

Taloudellinen informaatio 2017

Arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisen tiedonantovelvoitteen perusteella OP Yrityspankki Oyj julkaisee seuraavan taloudellisen informaation:

Vuoden 2017 osavuosikatsausten julkaisupäivät:
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2017             2.8.2017
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2017            1.11.2017

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
www.op.fi, www.pohjola.fi

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Jouko Pölönen, puh. 010 253 2691
Viestintäjohtaja Carina Geber-Teir, puh. 010 252 8394

OP Yrityspankki Oyj on osa Suomen johtavaa asiakasomisteista finanssiryhmää, OP Ryhmää. OP Yrityspankki ja OP-Asuntoluottopankki vastaavat OPn varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. OP Yrityspankki, OP-Asuntoluottopankki ja niiden emoyhtiö OP Osuuskunta sekä muut OPn jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OP Yrityspankki toimii myös OPn keskuspankkina.

Sivuston käyttöehdot ja turvallisuus Copyright © OP  2018

Selaimesi ei käytä JavaScriptiä. Verkkopalvelu ei välttämättä toimi oikein.
Lue lisää ja ota JavaScript käyttöön