Sivuston p��valikko:

Sijaintisi sivustolla:

 

 

OP Yrityspankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2017

01.11.2017 klo 08:00

OP Yrityspankki Oyj
Osavuosikatsaus 1.1.­-30.9.2017
1.11.2017 klo 09.00

OP Yrityspankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2017

  • Konsernin tulos ennen veroja oli 392 miljoonaa euroa (400). Oman pääoman tuotto oli 10,4 prosenttia (11,1).
  • Pankkitoiminnan tulos ennen veroja kasvoi 256 miljoonaan euroon (189) sijoitustoiminnan nettotuottojen ja korkokatteen kasvettua. Luottokanta kasvoi vuodessa 11,0 prosenttia 19,4 miljardiin euroon. Kulu-tuotto-suhde oli 30,8 prosenttia (34,6).
  • Vahinkovakuutuksen tulos ennen veroja pieneni 125 miljoonaan euroon (199). Diskonttokoron alentamissuunnitelman nopeutus ja alkuvuoden heikko vahinkokehitys heikensivät vakuutuskatetta ja operatiivista yhdistettyä kulusuhdetta, joka oli 97,0 prosenttia (86,5). Sijoitustaseen nettotuotto käyvin arvoin oli 119 miljoonaa euroa (18).
  • Muun toiminnan tulos ennen veroja oli 11 miljoonaa euroa (11). Maksuvalmius ja rahoituksen saatavuus säilyivät hyvänä.
  • CET1-vakavaraisuus oli 14,5 prosenttia (14,9). Tavoite on 15 prosenttia.
  • OP Ryhmän uudeksi pääjohtajaksi on valittu oikeustieteen maisteri, MBA ja tekniikan tohtori Timo Ritakallio. Nimityksen myötä hänestä tulee OP Yrityspankki Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Hän aloittaa tehtävässä maaliskuussa 2018.
  • Muutos näkymiin: OP Yrityspankki -konsernin tuloksen ennen veroja odotetaan muodostuvan samantasoiseksi (aiemmin: samantasoiseksi tai pienemmäksi) kuin vuonna 2016.
  1-9/2017 1-9/2016 Muutos, % 1-12/2016
Tulos ennen veroja, milj. e        
  Pankkitoiminta 256 189 35,4 260
  Vahinkovakuutus 125 199 -37,5 231
  Muu toiminta 11 11 1,8 13
Konserni yhteensä 392 400 -21,9 504

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2016 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2016 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.

Taloudelliset tavoitteet 30.9.2017 31.12.2016 Tavoite
Asiakaskokemus, NPS (-100-+100) 67 58 70, yli ajan 90
CET1-vakavaraisuus, % 14,5 14,9 15
Taloudellisen pääomavaateen tuotto, % 16,4 17,0 22
Nykyliiketoiminnan kulut*, milj. e 513 471 Kulutaso 2020 alle 2015 tason
(475)
Osinkosuhde tilikauden tuloksesta, % - 50,4 50

*Kuluista vähennetty terveys- ja hyvinvointiliiketoiminnan kulut

Loppuvuoden näkymät

Maailmantalous kehittyi edelleen myönteisesti vuoden kolmannella neljänneksellä. Euroalueella talous on kasvanut hieman odotuksia paremmin, mutta inflaatio on säilynyt maltillisena ja korkonäkymä matalana. Suomen talous kasvoi edelleen vahvasti ja laaja-alaisesti. Talouden myönteinen vire on yhä vahvistumassa. Työllisyyden kasvu tukee kotitalouksien luottamusta ja yritysten kannattavuuden koheneminen lisää investointeja. Suotuisa talouskehitys jatkuu lähiaikoina. Näkymiä varjostavat ennen kaikkea geopoliittiset riskit. Suomessa riskinä on pidemmän ajan talouskasvun jääminen vaatimattomaksi, jos riittäviä työllisyysasteen nousua tukevia uudistuksia ei saada toteutettua.

Finanssiala on sopeutunut varsin hyvin uudenlaiseen matalien korkojen toimintaympäristöön. Matala markkinakorkotaso on hidastanut pankkien korkokatteen kasvua ja heikentänyt vakuutusyhteisöjen korkosijoitusten tuottoja, mutta parantanut myös asiakkaiden luotonhoitokykyä. Arvonalentumiset ovat pysyneet matalalla tasolla huolimatta jo vuosia jatkuneesta hitaan kasvun vaiheesta. Finanssialan merkittävimmät strategiset riskit liittyvät tällä hetkellä asiakaskäyttäytymisen muuttumiseen, toimintaympäristön digitalisoitumiseen ja monimutkaistuvaan sääntelyyn. Toimialamurros uhkaa tulevina vuosina hidastaa kasvua ja rapauttaa tuottokertymää. Finanssialaa kohtaa lähivuosina voimakas uudistumisen tarve. Toimintaympäristön muutokset korostavat pitkäjänteisen uudistumisen välttämättömyyttä sekä kannattavuuden ja vakavaraisuuden johtamisen merkitystä.

OP Yrityspankki -konsernin tuloksen ennen veroja odotetaan muodostuvan samantasoiseksi (aiemmin: samantasoiseksi tai pienemmäksi) kuin vuonna 2016. Tuloskehityksen merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät korko- ja sijoitusympäristön muutoksiin, arvonalentumisten kehitykseen, liiketoiminnan kasvuvauhtiin ja suurvahinkojen vaikutuksesta korvausmenoon.

Kaikki tässä osavuosikatsauksessa esitetyt arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen toimintaympäristön, OP Yrityspankki -konsernin ja sen eri toimintojen kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

Helsingissä 1.11.2017

OP Yrityspankki Oyj
Hallitus

Taloudellinen informaatio 2018

Arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisen tiedonantovelvollisuuden perusteella OP Yrityspankki Oyj julkaisee seuraavan taloudellisen informaation:

Vuoden 2017 tilinpäätöstiedotteen ja vuoden 2018 osavuosikatsausten julkaisupäivät:                         
                                                                
Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017                                                          8.2.2018
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2018                                                             3.5.2018
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2018                                                             1.8.2018
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2018                                                             31.10.2018

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
www.op.fi

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Jouko Pölönen, puh. 010 253 2691
Viestintäjohtaja Carina Geber-Teir, puh. 010 252 8394

OP Yrityspankki Oyj on osa Suomen johtavaa asiakasomisteista finanssiryhmää, OP Ryhmää. OP Yrityspankki ja OP-Asuntoluottopankki vastaavat OPn varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. OP Yrityspankki, OP-Asuntoluottopankki ja niiden emoyhtiö OP Osuuskunta sekä muut OPn jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OP Yrityspankki toimii myös OPn keskuspankkina.

Sivuston käyttöehdot ja turvallisuus Copyright © OP  2018

Selaimesi ei käytä JavaScriptiä. Verkkopalvelu ei välttämättä toimi oikein.
Lue lisää ja ota JavaScript käyttöön