Sivuston p��valikko:

Sijaintisi sivustolla:

 

 

OP Yrityspankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2017

02.08.2017 klo 09:00

OP Yrityspankki Oyj
Osavuosikatsaus 1.1.­-30.6.2017
2.8.2017 klo 09.00

OP Yrityspankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2017

  • Konsernin tulos ennen veroja oli 280 miljoonaa euroa (233). Oman pääoman tuotto oli 11,6 prosenttia (10,0).
  • Pankkitoiminnan tulos ennen veroja kasvoi 167 miljoonaan euroon (113) sijoitustoiminnan nettotuottojen ja korkokatteen kasvettua. Luottokanta kasvoi vuodessa 10,9 prosenttia 19,2 miljardiin euroon. Kulu-tuotto-suhde oli 30,8 prosenttia (38,1).
  • Vahinkovakuutuksen tulos ennen veroja pieneni 98 miljoonaan euroon (116). Vahinkovakuutuksen tulosta rasitti erityisesti vertailukautta heikompi vahinkokehitys. Operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 92,5 prosenttia (88,2). Sijoitustaseen nettotuotto käyvin arvoin oli 78 miljoonaa euroa (-11).
  • Muun toiminnan tulos ennen veroja oli 16 miljoonaa euroa (3). Maksuvalmius ja rahoituksen saatavuus säilyivät hyvänä.
  • CET1-vakavaraisuus oli 14,6 prosenttia (14,9). Tavoite on 15 prosenttia.
  • Näkymät ennallaan: OP Yrityspankki -konsernin tuloksen ennen veroja odotetaan jäävän samantasoiseksi tai pienemmäksi kuin vuonna 2016.
  1-6/2017 1-6/2016 Muutos, % 1-12/2016
Tulos ennen veroja, milj. e        
  Pankkitoiminta 167 113 47,5 260
  Vahinkovakuutus 98 116 -16,0 231
  Muu toiminta 16 3   13
Konserni yhteensä 280 233 20,4 504

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2016 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2016 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.

Taloudelliset tavoitteet 30.6.2017 31.12.2016 Tavoite
Asiakaskokemus, NPS (-100-+100) 66 58 70, yli ajan 90
CET1-vakavaraisuus, % 14,6 14,9 15
Taloudellisen pääomavaateen tuotto, % 18,7 17,0 22
Nykyliiketoiminnan kulut, milj. e 495 471 Kulutaso 2019 alle 2015 tason
(475)
Osinkosuhde tilikauden tuloksesta, % - 50,4 50

Loppuvuoden näkymät

Sekä maailmantalous että euroalueen talous kehittyivät alkuvuonna myönteisesti. Myös Suomen talouden kasvu oli vahvaa ja laaja-alaista: vienti ja kotimarkkinat elpyivät, asuntomarkkinat piristyivät ja luottamus Suomen talouteen vahvistui. Suomen talouden myönteisen kehityksen arvioidaan jatkuvan myös loppuvuoden aikana. Poliittiset riskit ja epävarmuudet niin kotimaassa kuin vientimarkkinoillakin voivat realisoituessaan kuitenkin heikentää näkymiä. Uhan Suomen pitkän aikavälin talouden myönteiseen kehitykseen aiheuttavat monet rakenteelliset ongelmat, jotka odottavat edelleen ratkaisuaan.

Finanssiala on sopeutunut varsin hyvin uudenlaiseen matalien korkojen toimintaympäristöön. Matala markkinakorkotaso on hidastanut pankkien korkokatteen kasvua ja heikentänyt vakuutusyhteisöjen korkosijoitusten tuottoja, mutta parantanut myös asiakkaiden luotonhoitokykyä. Arvonalentumiset ovat pysyneet matalalla tasolla huolimatta jo vuosia jatkuneesta hitaan kasvun vaiheesta. Finanssialan merkittävimmät strategiset riskit liittyvät tällä hetkellä asiakaskäyttäytymisen muuttumiseen, toimintaympäristön digitalisoitumiseen ja monimutkaistuvaan sääntelyyn. Toimialamurros uhkaa tulevina vuosina hidastaa kasvua ja rapauttaa tuottokertymää. Finanssialaa kohtaa lähivuosina voimakas uudistumisen tarve. Toimintaympäristön muutokset korostavat pitkäjänteisen uudistumisen välttämättömyyttä sekä kannattavuuden ja vakavaraisuuden johtamisen merkitystä.

OP Yrityspankki -konsernin tuloksen ennen veroja odotetaan jäävän samantasoiseksi tai pienemmäksi kuin vuonna 2016. Tuloskehityksen merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät korko- ja sijoitusympäristön muutoksiin, arvonalentumisten kehitykseen, liiketoiminnan kasvuvauhtiin ja suurvahinkojen vaikutuksesta korvausmenoon.

Kaikki tässä osavuosikatsauksessa esitetyt arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen toimintaympäristön, OP Yrityspankki -konsernin ja sen eri toimintojen kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

Helsingissä 2.8.2017

OP Yrityspankki Oyj
Hallitus

Taloudellinen informaatio 2017

Arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisen tiedonantovelvoitteen perusteella OP Yrityspankki Oyj julkaisee seuraavan taloudellisen informaation:

Vuoden 2017 osavuosikatsausten julkaisupäivät:
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2017            1.11.2017

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
www.op.fi

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Jouko Pölönen, puh. 010 253 2691
Viestintäjohtaja Carina Geber-Teir, puh. 010 252 8394

OP Yrityspankki Oyj on osa Suomen johtavaa asiakasomisteista finanssiryhmää, OP Ryhmää. OP Yrityspankki ja OP-Asuntoluottopankki vastaavat OPn varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. OP Yrityspankki, OP-Asuntoluottopankki ja niiden emoyhtiö OP Osuuskunta sekä muut OPn jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OP Yrityspankki toimii myös OPn keskuspankkina.

Sivuston käyttöehdot ja turvallisuus Copyright © OP  2018

Selaimesi ei käytä JavaScriptiä. Verkkopalvelu ei välttämättä toimi oikein.
Lue lisää ja ota JavaScript käyttöön