Sivuston p��valikko:

Sijaintisi sivustolla:

 

 

OP Yrityspankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2018

03.05.2018 klo 09:00

OP Yrityspankki Oyj
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2018
Pörssitiedote 3.5.2018 klo 09.00


OP Yrityspankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2018

  • Konsernin tulos ennen veroja oli 150 miljoonaa euroa (133). Oman pääoman tuotto oli 12,0 prosenttia (11,1). Koko pääoman tuotto oli 0,76 prosenttia (0,70).
  • Pankkitoiminnan tulos ennen veroja nousi 109 miljoonaan euroon (82). Luottokanta kasvoi 7,8 prosenttia 20,4 miljardiin euroon. Kulu-tuotto-suhde oli 30,4 prosenttia (32,2).
  • Vahinkovakuutuksen tulos ennen veroja laski 32 miljoonaan euroon (42). Operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 93,2 prosenttia (95,5). Sijoitustaseen nettotuotto käyvin arvoin oli -13 miljoonaa euroa (50).
  • Muun toiminnan tulos ennen veroja oli 8 miljoonaa euroa (9). Maksuvalmius ja rahoituksen saatavuus säilyivät hyvänä.
  • CET1-vakavaraisuus oli 15,8 prosenttia (16,0). Tavoite on 15 prosenttia.
  • OP Yrityspankin uutena hallituksen puheenjohtajana aloitti 1.3.2018 oikeustieteen maisteri, MBA ja tekniikan tohtori Timo Ritakallio.
  • Jouko Pölönen erosi OP Yrityspankki Oyj:n toimitusjohtajuudesta 30.4.2018. KTM, eMBA Hannu Jaatinen nimitettiin vt. toimitusjohtajaksi 1.5. alkaen.
  • Näkymät ennallaan: OP Yrityspankki -konsernin tuloksen ennen veroja odotetaan muodostuvan samantasoiseksi kuin vuonna 2017.
Tulos ennen veroja, milj. e 1-3/2018 1-3/2017 Muutos, % 1-12/2017
  Pankkitoiminta 109 82 32,9 344
  Vahinkovakuutus 32 42 -23,4 193
  Muu toiminta 8 9 -9,5 -2
Konserni yhteensä 150 133 12,1 535
Oman pääoman tuotto (ROE), % 12,0 11,1 0,9* 10,6
Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,76 0,70 0,1* 0,67

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2017 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2017 lopun tilannetta, ellei toisin mainita. OP Yrityspankki otti käyttöön 1.1.2018 alkaen IFRS 9 -standardin "Rahoitusinstrumentit". Tuloksen vertailulukuina on käytetty IAS 39 -standardin mukaisia vuoden 2017 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuina on käytetty IAS 39:n mukaista lukua vuoden 2017 lopun tilanteesta, ellei toisin mainita.
* Suhdeluvun muutos

Taloudelliset tavoitteet 31.3.2018 31.12.2017 Tavoite
Asiakaskokemus, NPS (-100-+100) 71 69 70, yli ajan 90
CET1-vakavaraisuus, % 15,8 16,0 15
Taloudellisen pääomavaateen tuotto, % 18,1 17,8 22
Nykyliiketoiminnan kulut*, milj. e 538 534 Kulutaso 2020 alle 2015 tason
(475)
Osinkosuhde tilikauden tuloksesta, %   49,7 50

*Kuluista vähennetty terveys- ja hyvinvointiliiketoiminnan kulut. Liukuva 12 kuukautta.

Loppuvuoden näkymät

Euroalueen talouskasvun arvioidaan jatkuneen alkuvuonna edelleen, mutta hieman viime vuoden loppua hitaammin. Inflaatio säilyi edelleen maltillisena. Euroopan keskuspankin politiikka jatkui elvyttävänä, vaikka se leikkasikin arvopaperiostojen määrää. Myös Suomen talouskasvun arvioidaan kasvaneen alkuvuoden aikana hyvää vauhtia. Kasvu on ollut laaja-alaista. Työllisyys on vahvistunut, vienti on kasvanut ja luottamusindikaattorit ovat vahvalla tasolla. Talouskehityksen arvioidaan jatkuvan myös lähitulevaisuudessa myönteisenä euroalueella. Rahapolitiikan normalisointi etenee rauhallisesti ja lyhyiden markkinakorkojen nousun odotetaan olevan maltillista. Lähiaikojen suurimmat riskit liittyvät rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden lisääntymiseen sekä poliittiseen ympäristöön. Pidemmällä aikavälillä riskinä on talouskasvun jääminen vaatimattomaksi, jos taloutta ei kyetä uudistamaan riittävästi väestön ikääntyessä ja digitalisaation edetessä.

Finanssialan toimintaympäristö on ollut kokonaisuudessaan varsin suotuisa. Matala markkinakorkotaso on hidastanut pankkien korkokatteen kasvua ja heikentänyt vakuutusyhteisöjen korkosijoitusten tuottoja, mutta parantanut samalla myös asiakkaiden luotonhoitokykyä. Arvonalentumiset ovat matalalla tasolla. Finanssialan merkittävimmät strategiset riskit liittyvät tällä hetkellä asiakaskäyttäytymisen muuttumiseen, toimintaympäristön digitalisoitumiseen, perinteisen toimialan ulkopuolelta tulevaan kilpailuun ja monimutkaistuvaan sääntelyyn. Toimialamurros uhkaa tulevina vuosina hidastaa kasvua ja rapauttaa tuottokertymää. Finanssialaa kohtaa lähivuosina voimakas uudistumisen tarve. Toimintaympäristön muutokset korostavat pitkäjänteisen uudistumisen välttämättömyyttä sekä kannattavuuden ja vakavaraisuuden johtamisen merkitystä.

OP Yrityspankki -konsernin tuloksen ennen veroja odotetaan muodostuvan samantasoiseksi kuin vuonna 2017. Tuloskehityksen merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät korko- ja sijoitusympäristön muutoksiin, arvonalentumisten kehitykseen, liiketoiminnan kasvuvauhtiin ja suurvahinkojen vaikutukseen korvausmenoon. Vuoden 2018 alussa käyttöön otetun IFRS 9 -standardin arvioidaan lisäävän lyhyen aikavälin tulosvolatiliteettiä ja vähentävän heti käyttöönottonsa jälkeen sijoitustoiminnan tuottoja.

Kaikki tässä osavuosikatsauksessa esitetyt arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen toimintaympäristön, OP Yrityspankki -konsernin ja sen eri toimintojen kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

Helsingissä 3.5.2018

OP Yrityspankki Oyj
Hallitus

Taloudellinen informaatio 2018

Arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisen tiedonantovelvoitteen perusteella OP Yrityspankki Oyj julkaisee seuraavan taloudellisen informaation:

Vuoden 2018 osavuosikatsausten julkaisupäivät:

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2018 1.8.2018
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2018 31.10.2018

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
www.op.fi

Lisätiedot:
Hannu Jaatinen, vt. toimitusjohtaja, puh. 010 252 2874
Carina Geber-Teir, viestintäjohtaja, puh. 010 252 8494

OP Yrityspankki Oyj on osa OP Ryhmää, Suomen suurinta asiakasomisteista finanssiryhmää. OP Yrityspankki ja OP-Asuntoluottopankki vastaavat OPn varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. OP Yrityspankki, OP-Asuntoluottopankki ja niiden emoyhtiö OP Osuuskunta sekä muut OPn jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OP Yrityspankki toimii myös OPn keskuspankkina.

Sivuston käyttöehdot ja turvallisuus Copyright © OP  2018

Selaimesi ei käytä JavaScriptiä. Verkkopalvelu ei välttämättä toimi oikein.
Lue lisää ja ota JavaScript käyttöön