Sivuston p��valikko:

Sijaintisi sivustolla:

 

 

Mitä perheen oikeusturvavakuutus korvaa?

A A A

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä vakuutetun yksityiselämään liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa.

Oikeusturvavakuutus on voimassa vakuutuksenottajan ja hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvien hyväksi.

Vakuutettu voi käyttää vakuutusta Suomessa tai muissa Pohjoismaissa syntyneissä vakuutustapahtumissa, jotka voidaan välittömästi saattaa Suomessa käsiteltäväksi käräjäoikeudessa  tai vastaavissa Pohjoismaisissa tuomioistuimissa. Vakuutuksesta ei korvata kuluja asioissa, jotka voidaan käsitellä yksinomaan hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa.

Asian tulee olla välittömästi saatettavissa käräjäoikeuden käsittelyyn. Tietyissä tilanteissa asiaa ei voida saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi ennen määrättyä toimitusta. Tällaisia toimituksia voivat olla esimerkiksi kiinteistötoimitukset sekä pesänselvittäjän ja -jakajan päätökset perintöoikeudellisissa asioissa.

Vakuutustapahtumalla tarkoitetaan:

  • Riita- ja hakemusasioissa riidan syntymistä eli sitä hetkeä, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta. 
  • Rikosasiassa vakuutetun esittämän yksityisoikeudellisen vaatimuksen kiistämistä tai yksityishenkilön ajamaa syytettä vakuutettua vastaan, kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on sen peruuttanut. 

Mikäli vakuutus on ollut yhtäjaksoisesti voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta vastaavan sisältöisenä yhdessä tai useamassa vakuutusyhtiössä, tulee niiden seikkojen, joihin vaatimus tai syyte perustuu olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Korvattavat vakuutustapahtumat on määritelty yksityiskohtaisesti ja täsmällisesti vakuutusehdoissa. Oikeusturvavakuutuksesta ei korvata esimerkiksi kuluja asiassa:

  • Joka liittyy vakuutetun elinkeino- tai ansiotoimintaan, työhön tai virkaan  tai pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi. 
  • Joka koskee avioeroa, avioeroon tai yhteiselämän lopettamiseen tai avioliitonomaisen yhteiselämän päättämiseen liittyviä varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia. 
  • Joka koskee lapsiin liittyviä perheoikeudellisia kysymyksiä. 
  • Joka liittyy muuhun kiinteistöön, rakennukseen tai huoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vapaa-ajan asuntoon. 
  • Joka koskee ulosottoa, konkurssia, velkajärjestelyä, yrityssaneerausta. 
  • Jossa virallinen syyttäjä vaati vakuutetulle rangaistusta.

Vakuutuksesta ei myöskään korvata vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Nämä kulut korvataan kuitenkin, jos kuluttaja-asiamies tai hänen alaisensa on avustanut vakuutettua oikeudenkäynnissä tai jos kysymyksessä on riita-asia, jossa vakuutetun vastapuoli on jättänyt pääosin noudattamatta kuluttajavalituslautakunnan, Vakuutuslautakunnan tai muun vastaavan elimen päätöstä.

Sivuston käyttöehdot ja turvallisuus Copyright © OP  2017

Selaimesi ei käytä JavaScriptiä. Verkkopalvelu ei välttämättä toimi oikein.
Lue lisää ja ota JavaScript käyttöön